RPH ( KSSR )


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM  ( KSSR )

Mata Pelajaran            :           Pendidikan Islam
Bidang                         :           Asuhan Tilawah Al-Quran
Kelas                           :           Tahun 3
Masa                           :           60 minit
Standard Kandungan :
1.1 Bacaan dan Hafazan
1.1.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Asr.
Standard Pembelajaran :
1.1.1.3 Membaca / menghafaz dan mengamalkan surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid.
Objektif Pengajaran : Murid dapat :-
                        1. Menyebut kalimah dengan betul.
                        2. Menghafaz keratan ayat.
                        3. Membaca dan menghafaz surah Al-Asr dengan fasih dan lancar.

Aktiviti pengajaran/pembelajaran :-

                        1. Murid mendengar bacaan daripada DLP
                        2. Murid menyebut kalimah
                        3. Murid mengikut bacaan guru secara kelas
                        4. Guru membimbing murid membaca dan menghafaz surah
                        5. Latih tubi membaca dan menghafaz surah
                        6. Tasmik bacaan bersama rakan secara kumpulan.

EMK  :
1. Teknologi Maklumat
- DLP/power point/ LCD
2. Keusahawanan
  - 1.14 Boleh membina jaringan sosial (Komunikasi dengan betul)
  - 1.9   Berkeupayaan memimpin (Bekerjasama dan mempunyai daya saing )


BBM :
 - Kad imbasan (potongan ayat)
- Carta Ayat
- LCD

 LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Fasa Persediaan
Cadangan Aktiviti
Catatan

1.1 Pemerhatian

1.1.1    Murid diperdengarkan bacaan surah Al-Asr.

1.1.2  Murid membaca surah Al-Asr dengan
bimbingan guru.

1.1.3  Murid menyebut kalimah yang ditunjuk
olehguru.


Murid sudah biasa membaca surah Al-Asr ketika berakhirnya perhimpunan setiap hari Isnin.

1.2 Analisis

1.2.1  Guru meminta murid membaca surah
Al-Asrsecara kelas.

1.2.2  Guru meminta murid menghafaz ayat
demi ayat


Murid dapat menghafaz ayat
Fasa Imaginasi
Cadangan Aktiviti
Catatan

1.3 Penjanaan Idea

1.3.1  Guru memaparkan ayat dan meminta
murid menyambungkan ayat
berpandukan paparanLCD.


Murid dapat menghafaz ayat yang dipaparkan.
Fasa Perkembangan
Cadangan Aktiviti
Catatan

1.4 Sintesis Idea

1.4.1  Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
1.4.2  Setiap kumpulan dibahagikan potongan
ayatuntuk dihafaz.
1.4.3  Murid diminta membaca dan
menghafazayat mengikut  urutan ayat
demi ayat.


Penilaian : Murid dapat menghafaz ayat demi ayat

EK : Berkeupayaan memimpin

No comments:

Post a Comment